PROGRAMS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) มีภารกิจหลักในการเปิดการเรียนการสอน การทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง โดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มี 2 กลุ่มวิชา ได้แก่

– กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ

– กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง

หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY    

TRANSPORTATION SYSTEM    (INTERNATIONAL PROGRAM)

ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนานักวิชาการและนักปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง และความคิดสร้างสรรค์

อย่างบูรณาการในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา เพื่อใช้การวางแผนและคิดค้นกลยุทธ์

เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานด้านวิศวกรรมระบบราง และเชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

ใช้ดุลยพินิจในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมในเชิงวิศวกรรม

โดยการวินิจฉัยปัญหาด้วยความยุติธรรมและชัดเจน รวมทั้งแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ

ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

แห่งวิชาชีพและการทำวิจัย

ประยุกต์องค์ความรู้ในการวางแผนและบริหารจัดการระบบราง และเสริมด้วยความเข้าใจในด้านวิศวกรรมพื้นฐานในด้านต่างๆ ซึ่งการประยุกต์องค์ความรู้ในลักษณะพหุวิทยาการ (MULTIDISCIPLINARY) ดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินงานวิศวกรรมระบบรางอย่างมีประสิทธิผล

มีทักษะด้านการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำเสนอแนวคิดและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ทางด้านสาขาวิชาระบบขนส่งทางรางเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถใช้องค์ความรู้ร่วมกับการวิเคราะห์เหตุและผลเพื่อจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ และหาข้อสรุปหรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านขนส่งทางรางและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(หลักสูตรภาคพิเศษ)

MASTER OF ENGINEERING  PROGRAM  IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN(SPECIAL PROGRAM)

–กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ

–กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(หลักสูตรภาคพิเศษ)

MASTER OF ENGINEERING  PROGRAM  IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN(SPECIAL PROGRAM)

–วิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นพหุวิทยาการซึ่งบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ากับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ พหุวิทยาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะในการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

(1)  มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(2)   มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และ     โซ่อุปทาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

(3)   วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย สร้างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและดำเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย และสามารถใช้กระบวนการวิจัยผลิตงานวิชาการอื่นๆ ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(4)    มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

(5)    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

Advertisements