เกี่ยวกับ
กลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางรางก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานของกลุ่มสาขาตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ห้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) มีภารกิจหลักในการเปิดการเรียนการสอน การทำวิจัยและการให้บริการทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง โดยปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่
1. 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มี 2 กลุ่มวิชา ได้แก่
          1.1 กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ                                                                                                                                                 1.2 กลุ่มวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและบริการ
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบขนส่งทางราง)
เพื่อตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ประกอบกับความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาวิชาดังกล่าว วันที่ 6 สิงหาคม 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการพัฒนากำลังคนที่สนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศระหว่าง 19 หน่วยงาน ต่อมาจึงมีคำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 349/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกลุ่มสาขาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการ                                            1) กำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางรางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                                                                                                                                            2) กำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนการให้ทุน องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มสาขาฯ. ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มสาขาได้แก่

18678794_1381308808630526_119806368_n18685632_1381308811963859_291475512_n18685418_1381308815297192_1618585702_n